О распоряжении госимуществом


Source URL: https://mpt.gov.by/o-rasporyazhenii-gosimushchestvom